>Τα δικαιώματα των πεζών. ΝΑΙ υπάρχουν και τέτοια !!!

Posted on 11 Φεβρουαρίου 2010


>Πολλά γράφτηκαν, με αφορμή ανάρτηση συνδημότη μας για τα πεζοδρόμια και συγκεκριμένα για το πεζοδρόμιο στην οδό Ρήγα Φεραίου τη Λαμίας.
Με αφορμή αυτό θα αναφερθούμε στα δικαιώματα των πεζών, ναι υπάρχουν και τέτοια, όσο και αν η δημοτική μας αρχή δεν τα αναγνωρίζει, προσβάλλοντας τη νοημοσύνη των πολιτών και σε μια επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε πρόσφατα στο ευρωκοινοβούλιο από τον επικεφαλής των Οικολόγων Πράσινων κ. Τρεμόπουλο.
Με την ευκαιρία αυτή να αφιερώσουμε και τη φωτογραφία που μας έστειλε αναγνώστης, από τη συμβολή των πεζοδρόμων Ροζάκη-Αγγελή και Ρήγα Φεραίου, επισημαίνοντας την καλαίσθητη εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μας:

«Μεριάστε ΤΕΝΤΕΣ να διαβώ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ να περάσω !!!»


Η ερώτηση που κατατέθηκε από τον κ. Τρεμόπουλο προς την Κομισιόν μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Η περιθωριοποίηση των πεζών στις πόλεις μας οφείλει να μας απασχολήσει σοβαρά όλους», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. « Όταν οι πόλεις είναι αφιλόξενες για τους πεζούς χιλιάδες άνθρωποι, όπως τα άτομα με αναπηρία ή οι γονείς με μωρά, ζουν σχεδόν σαν φυλακισμένοι. Πέρα από τις ευθύνες του κράτους και της αυτοδιοίκησης, πέρα από την ανάγκη να αποκτήσουμε όλοι μας μια κουλτούρα σεβασμού για τα δικαιώματα και τους χώρους των πεζών, θέτουμε το αίτημα και για ευρωπαϊκή νομοθεσία που να κατοχυρώνει για όλους όσα προβλέπονται από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Πεζών»

Δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από το ψήφισμα που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Αριθ. C 290/53), την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 1988 και αφορά την Προστασία των πεζών:

Eυρωπαϊκός Χάρτης των δικαιωμάτων του πεζού

Ι. ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε ένα υγιές περιβάλλον και να απολαμβάνει ελεύθερα τους δημόσιους χώρους μέσα σε κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική του υγεία.
II. ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε αστικά κέντρα ή χωριά οργανωμένα για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και όχι του αυτοκινήτου, τα οποία να διαθέτουν υποδομή προσιτή στους πεζούς και στους ποδηλάτες.
IIΙ. τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα μειονεκτούντα άτομα δικαιούνται μία πόλη που να αποτελεί χώρο κοινωνικοποίησής τους και όχι χώρο επιδείνωσης της κατάστασης αδυναμίας τους.
IV. Τα μειονεκτούντα άτομα δικαιούνται ειδικών μέτρων τα οποία θα τους εγγυώνται την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανεξαρτησία κινητικότητας μέσω προσαρμογής του δημόσιου χώρου, τεχνικών συστημάτων κυκλοφορίας και δημοσίων μέσων μεταφοράς (διαχωριστικές γραμμές, προειδοποιητικές ενδείξεις, ακουστική σήμανση, πρόσβαση με ευκολία σε λεωφορεία, τράμ και τραίνα),
V. 0 πεζός δικαιούται να έχει στην αποκλειστική του χρήση αφενός μεν αστικές ζώνες, κατά το δυνατόν εκτεταμένες, οι οποίες δεν θα αποτελούν απλώς “νησίδες πεζώv” αλλά θα εντάσσονται αρμονικά στη γενική συγκρότηση της πόλης, αφετέρου δε διασυνδεόμενες σύντομες, λογικές και ασφαλείς διαδρομές.
VI. Συγκεκριμένα, ο πεζός έχει δικαίωμα:
α) στην τήρηση των προδιαγραφών που θεωρούνται αποδεκτές από επιστημονική άποψη και αφορούν τις εκπομπές θορύβου και χημικών ουσιών από τα αυτοκίνητα,
β) στη γενικευμένη χρήση, στα δημόσια μεταφορικά μέσα, αυτοκινήτων που δεν αποτελούν πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή ηχορύπανσης,
γ) στη δημιουργία πνευμόνων πράσινου, μεταξύ άλλων, μέσω της δενδροφύτευσης αστικών περιοχών,
δ) στον καθορισμό ορίων ταχύτητας και στην επανευθέτιση των οδών και των διασταυρώσεων ώστε να υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις για την κυκλοφορία των πεζών και των ποδηλατών,
ε) στην απαγόρευση των διαφημίσεων που προβάλλουν την επικίνδυνη και αντικανονική χρήση του αυτοκινήτου,
στ) σε αποτελεσματικά συστήματα σήμανσης που να εξυπηρετούν και όσους στερούνται όρασης ή ακοής,
ζ) σε ειδικά μέτρα που θα επιτρέπουν τη στάση, την πρόσβαση και τη διάβαση οδών και πεζοδρομίων,
η) στην προσαρμογή του οχήματος και εξοπλισμού των αυτοκινήτων κατά τρόπο ώστε να αμβλυνθούν τα πιο αιχμηρά μέρη τους και να καταστούν αποτελεσματικότερα τα συστήματα προειδοποιητικών φωτεινών σημάτων,
θ) στην καθιέρωση ενός συστήματος ευθύνης περί του κινδύνου ούτως ώστε εκείνοι που δημιουργούν τον κίνδυνο να υφίστανται και τις οικονομικές συνέπειες (όπως π.χ. στη Γαλλία από το 1985),
ι) σε εκπαίδευση οδηγών αυτοκινήτων που θα αποβλέπει σε προσαρμοσμένη οδική συμπεριφορά ως προς τους πεζούς και όσους κυκλοφορούν με μικρή ταχύτητα.
VII. Ο πεζός έχει δικαίωμα για απόλυτη και πλήρη ελευθερία μετακίνησης, η οποία είναι δυνατή με τη χρησιμοποίηση όλων των μέσων μεταφοράς. Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα:
α) σε φιλικό για το περιβάλλον πλήρες δίκτυο δημοσίων μεταφορικών μέσων κατάλληλο για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των πολιτών, μειονεκτούντων ή μη,
β) σε διευκολύνσεις για τα ποδήλατα που θα καλύπτουν ολόκληρη την πόλη,
γ) στη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κατά τέτοιο τρόπο που δεν παρεμποδίζουν την κινητικότητα των πεζών και θα τους επιτρέπουν να επωφελούνται από τα αρχιτεκτονικά πλεονεκτήματα.
VIII. Κάθε κράτος πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση των πεζών ως προς τα δικαιώματά τους καθώς και ως προς τις εναλλακτικές δυνατότητες κυκλοφορίας που είναι φιλικές τόσο για τα άτομα όσο και για το περιβάλλον, μέσω των καταλληλότερων διαύλων και ήδη από τις πρώτες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.”
3. Καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει Ευρωπαϊκή Ημέρα των Δικαιωμάτων των Πεζών, να γvωστοποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος Χάρτη και να υποβάλει σχετική πρόταση οδηγίας.
4. Ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση του Χάρτη αυτού, δηλαδή άσκηση προσεκτικού ελέγχου για την ουσιαστική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των πεζών, και ιδίως των κοινοτικών οδηγιών που αναφέρονται στη ρύπανση από τα αυτοκίνητα και στην απαγόρευση της βενζίνης με μόλυβδο, και να προβλέψουν επιτέλους αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες.
5. θεωρεί σκόπιμο να συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής ομάδα μελέτης επιφορτισμένη με τη χαρτογράφηση των πιo επικίνδυνων και πιo υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και την εξεύρεση , των ενδεδειγμένων λύσεων σε κάθε περίπτωση.
6. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις.

Αν τίποτα απ’ όλα αυτά που διαβάσατε δεν ισχύει, μη στεναχωριέστε αλλά σκεφτείτε τι μπορείτε να απαιτήσετε και αν δεν τα καταφέρετε τότε να στεναχωρηθείτε.
Έχουμε δικαιώματα σαν πεζοί και πρέπει να τα απαιτήσουμε.
Τα πεζοδρόμια ανήκουν στους πεζούς και όχι στα τραπεζοκαθίσματα και στις αυθαίρετες κατασκευές. Πρέπει να τους το δώσουμε να το καταλάβουν αφού η δημοτική αρχή μας αγνοεί προκλητικά.
Για τους κατ΄ευφημισμό ποδηλατόδρομους της Λαμίας και την κατασκευή τους, θα μιλήσουμε άλλη φορά αφού κι’ αυτοί μας ανήκουν, ως πεζούς…

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε κι’ εδώ: Πρωτοβουλία Πολιτών για τα Δικαιώματα των Πεζών

Advertisements
Posted in: Uncategorized