>»Καμπάνα» 60.000 ευρώ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Posted on 17 Ιανουαρίου 2011


>Πρόστιμο 60.000 ευρώ επιβλήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας («ΤΕΕ») από την Επιτροπή Ανταγωνισμού επειδή με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του υιοθέτησε ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων και με τον τρόπο αυτό απέβλεψε και οδήγησε στην αύξηση των αμοιβών των μηχανικών […]


Σημειώνεται δε από την επιτροπή ότι το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην παρούσα υπόθεση, δεν αποκλείει στο μέλλον την επιβολή υψηλότερων προστίμων για τυχόν παραβάσεις ενώσεων, συλλόγων ή επιμελητηρίων ελευθέρων επαγγελματιών.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας («ΤΕΕ») υπέπεσε σε παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»). Ειδικότερα, το ΤΕΕ, το οποίο συνιστά «ένωση επιχειρήσεων» κατά την έννοια των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού, με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του, υποκατέστησε χωρίς σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση την Πολιτεία, και υιοθέτησε ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των μηχανικών και με τον τρόπο αυτό απέβλεψε και οδήγησε στην αύξηση των αμοιβών αυτών. Οι πράξεις αυτές συνιστούν σοβαρότατους περιορισμούς του ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών μηχανικών που εμπλέκονται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων. Για την παράβαση αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στο ΤΕΕ πρόστιμο εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000 €).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε, επίσης, στο ΤΕΕ:

α) να παύσει την παράβαση και να μην λαμβάνει στο μέλλον αποφάσεις που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του καθορισμού και της αναπροσαρμογής των αμοιβών των μηχανικών,

β) να αναπροσαρμόσει το μηχανογραφικό σύστημα υπολογισμού των αμοιβών των μηχανικών κατά τρόπο σύμφωνο με το γράμμα και πνεύμα της Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να γίνονται δεκτά αιτήματα υπολογισμού των αμοιβών των μηχανικών ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισθέντος κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο, και

γ) να ενημερώσει τα μέλη του και το κοινό για την Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με δημοσίευση στο Ενημερωτικό του Δελτίο και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, αφού θέσει προηγουμένως το σχετικό δελτίο υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τα ανωτέρω μέτρα συμπεριφοράς υπό β) και γ) θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από το ΤΕΕ μετά τη λήξη μεταβατικής περιόδου 60 ημερών και, για την περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΤΕΕ με την παρούσα Απόφαση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απείλησε χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 €) για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.

Advertisements
Posted in: ΕΛΛΑΔΑ